ANBI status

Patiëntenorganisatie Transvisie heeft de Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) status.

Voordelen van de ANBI-status
De ANBI-status heeft in de praktijk een aantal voordelen voor zowel de patiëntenorganisatie, als voor de vrijwilligers of donateurs.

Organisaties voor goede doelen die zijn erkend als ANBI zijn volledig vrijgesteld van schenkbelasting en erfbelasting. Ze hoeven geen schenkbelasting te betalen over een gift of over uitkeringen die zij in het algemeen belang doen en ze betalen geen erfbelasting over ontvangen erfenissen (bv. als Patiëntenorganisatie Transvisie wordt opgenomen in een testament).

Vrijwilligers of donateurs die een gift (bv. niet uit betalen reiskosten) of donatie doen aan de patiëntenorganisatie kunnen deze in een aantal gevallen aftrekken bij de inkomstenbelasting. De belastingdienst onderkent twee soorten giften: gewone giften en periodieke giften. Gewone giften kunnen worden afgetrokken bij de inkomsten belasting. Hiervoor geldt wel een drempel en een maximum bij de aftrek. Periodieke giften zijn giften waarvoor een onderhandse schenkingsakte wordt opgemaakt, waarin staat dat jaarlijks een X-bedrag van ongeveer gelijke grootte wordt geschonken voor de duur van tenminste 5 jaar. De belastingdienst heeft hiervoor een formulier opgesteld. Voor periodieke giften gelden geen drempels of maxima bij de aftrek voor de inkomstenbelasting. Zie verder de informatie van de belastingdienst over dit onderwerp. E.e.a. geldt ook voor giften in natura.

Gegevens van belang voor het hebben van de ANBI-status:

Naam  Stichting Transvisie centrum voor genderdiversiteit,   
 handelend onder de naam Patiënten
 organisatie Transvisie
RSIN  S06727 
Fiscaalnummer  822264031
Nummer KvK  34388374
Bestuur  Zie onder Bestuur     
Beloningsbeleid  Alle werkzaamheden worden uitgevoerd door
 onbezoldigde vrijwilligers.
 
Beleidsplan  Zie onder Jaarplannen
Doelstelling  Het behartigen van de belangen van personen
 met een afwijkende genderidentiteit en hun
 naasten      
Verslaglegging  Zie onder Jaarverslagen
Financiële verantwoording  Zie onder Middelen