Collectief


Patiëntenorganisatie Transvisie ziet het als haar taak de belangen van transseksuelen, transgenders en hun naaste omgeving te behartigen. We doen dat door deel te nemen aan tal van landelijke en regionale overleggen, maar ook door, aan organisaties of de politiek vragen te stellen over onderwerpen die in de praktijk tot problemen leiden.

Een belangrijk punt is de zichtbaarheid van en kennis over transseksuelen en transgenders bij de politiek. Want als degenen die over het beleid moeten beslissen, geen kennis hebben over transseksuelen en transgenders, dan kunnen ze daar ook nooit de goede besluiten over nemen. Daarom probeert we de landelijke overheid te informeren over onze problematiek en de beleidsmakers er bijvoorbeeld van te overtuigen dat er voldoende geld nodig is voor behandeling.

Uitgangspunten bij gesprekken en overleggen

Het bestuur van de patiëntenorganisatie voert op regelmatige basis overleg met tal van externe instanties als zorgverleners, zorgverzekeraars en overheden. Bij deze gesprekken hanteert ze de volgende uitgangspunten:

 • Te allen tijde staat de transgender centraal.
 • De transgender dient op een respectvolle wijze te worden bejegend en te worden aangesproken in het wensgeslacht.
 • De transgender zou zelf een coach moeten kunnen aanwijzen die hem het gehele zorgtraject begeleidt.
 • Het bevorderen van het informed consent.
 • Meer decentralisatie en decentrale behandeling waar mogelijk, centrale behandeling waar nodig.
 • De patiëntenorganisatie is i.v.m. de risico’s tegen zelfmedicatie. Daar waar onverhoopt toch sprake is van zelfmedicatie zou het behandelend ziekenhuis wel ondersteunend moeten optreden.
 • Het transitieproces moet passen op de betreffende patiënt, daar waar nodig of gewenst moet maatwerk mogelijk zijn.
 • Wachttijden zijn acceptabel en zo kort mogelijk.

Deze uitgangspunten zijn belangrijk voor de patentenorganisatie, dat wil helaas nog niet zeggen dat ze overal direct omarmd en doorgevoerd worden.

Organisaties waar we regelmatig mee overleggen
Wij hebben regelmatig contact met:

 • de genderteams van VUmc en UMCG over hun beleid en werkwijze;
 • Transvisie Zorg, Psycho Informa Instellingen en andere vrij gevestigde psychologen die gespecialiseerd zijn in genderdysforie over hun hulpverlening en werkwijze;
 • Zorginstituut Nederland (ZiNl) en Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) over o.m. de vergoedingensystematiek in de basisverzekering en wachttijden om voor zorg in aanmerking te komen;
 • Ieder(In), de koepelorganisatie voor patiëntenorganisaties;
 • Rutgers, COC Nederland, TNN, Centrum voor genderdiversiteit, Stichting Transman over hun inzet voor transseksuelen en transgenders en de verbetering van de positie van transgenders;
 • Betrokken ministeries en gemeenten;
 • Cliëntenraad VUmc;
 • Wpath en Epath, en andere internationale organisaties die zich bezig houden met transseksualiteit;
 • Zorgverzekeraars over de problemen rond vergoedingen van behandelingen.


Onderwerpen
Onderwerpen waar de patiëntenorganisatie op dit moment actief bij betrokken is, zijn:

 • de wachttijden en wachtlijsten bij de genderteams;
 • de ontwikkelingen op het terrein van de medische zorg;
 • de vergoeding van de verschillende behandelingen, medicijnen (hormonen) of hulpmiddelen (pruiken, laser- behandelingen);
 • het beleid van de verschillende medische centra voor operaties (zoals BMI-beleid);
 • klantvriendelijkheid en bejegening;
 • de ontwikkeling van de Nederlandse psychosociale en curatieve zorgstandaard.

Een verslag van een aantal van onze actuele activiteiten vind je op onze pagina nieuws/patiëntenorganisatie.