Politiek en Wetgeving


Europa maakt gezamenlijke vuist tegen homofobie (16 juni 2016)
De Europese lidstaten gaan onder leiding van de Europese Commissie meer werk maken van gelijke rechten voor mannen en vrouwen, gendergelijkheid en bescherming van lesbiennes, homo's, biseksuelen, transgenders en mensen met een intersekse-conditie in de Europese Unie. Onder voorzitterschap van Nederland bereikte de Europese Unie op 16 juni 2016 een unieke doorbraak. Voor het eerst in de geschiedenis van de EU is er politieke eensgezindheid onder alle 28 EU-lidstaten voor het versterken van de bewustwording in de EU van (bestaande) rechten en het garanderen van wettelijke bescherming van bovengenoemde groepen.

Gevolgen Transgenderwet en de zorgverzekering (aangeleverde informatie) 
Ons bereikte berichten dat
 sommige zorgverzekeraars hun cliënten afraden een geslachtswijziging in de basisregistratie Personen (BrP) te laten doorvoeren voordat de geslachtsveranderende operatie heeft plaatsgevonden. Patiëntenorganisatie Transvisie heeft daarop vragen gesteld aan de Zorgverzekeraars Nederland, de koepelorganisatie van de zorgverzekeraars. Hierop hebben we het volgende antwoord ontvangen: "Hoewel het streven van deze zorgverzekeraars is om problemen met vergoedingen te voorkomen en daarmee goed bedoeld is, is hun handelen niet conform de intentie van de Transgenderwet". Zorgverzekeraars Nederland zullen hun leden adviseren om de vergoeding niet te koppelen aan het in het BrP vastgelegde geslacht, maar aan de aard van de problematiek, waarbij de therapieën bedoeld zijn om de genderdysforie te helpen oplossen. Er wordt wel aandacht gevraagd voor het feit dat een aantal behandelingen geautomatiseerd kunnen worden aangevraagd en op basis daarvan ook automatisch kunnen worden afgewezen indien de BrP niet aan de feitelijke status van de geslachtsverandering is gekoppeld. Dat kan betekenen dat een afgewezen behandeling wellicht met een nadere toelichting opnieuw moet worden aangevraagd. de betreffende zorgverzekeraar kan dan opnieuw beoordelen of en in hoeverre er recht op vergoeding bestaat uitgaande van de genderdysforie.

Het Rapport M-V en verder 
(aangeleverde informatie)

In opdracht van de Tweede kamer is er een rapport gemaakt door het Ministerie van Veiligheid en Justitie over de sekseregistratie van transgenders. Dit rapport heet 'M-V en verder'. Het rapport doet verslag van het onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatie Centrum (WODC) naar de mogelijkheden om geslacht in sommige gevallen onbepaald te laten en de juridische gevolgen daarvan.
Op de website van de Rijksoverheid staat de begeleidende brief voor de Tweede Kamer, het rapport en de samenvatting daarvan.

Op de website van Het Continuum staat een een goed artikel over dit onderwerp

D66 heeft inmiddels in een aantal gemeentes vragen gesteld om overbodige sekseregistratie achterwege te laten. Meer informatie is hierover te vinden op de website www.binnenlandsbestuur.nl

Groen Links heeft de afschaffing van de sekseregistratie in haar beleid opgenomen. D66 heeft een motie over dit onderwerp ingediend in de Tweede Kamer

WPATH Statement on Legal Recognition of Gender Identity(aangeleverde informatie) 
WPATH (World Professional Association for Trangender Health) heeft op 19 januari 2015 een verklaring uitgebracht  die handelt over vrije juridische gender erkenning.
In 2010 heeft WPATH zich door middel van WPATH’s Identity Recognition Statement, verzet tegen de voorwaarde van operatief ingrijpen of sterilisatie om in aanmerking te komen om het juridische geslacht te wijzigen. Nu is daar WPATH Statement on Legal Recognition of Gender Identity bij gekomen. 

 
Met deze verklaring verzet WPATH zich tegen juridische hindernissen die door overheden worden opgeworpen om tegen te gaan dat mensen aangepaste identiteitspapieren krijgen. Sommige overheden eisen medische verklaringen die moeten worden aangeleverd voor rechtbankprocedures. Deze hindernissen zijn schadelijk voor de gezondheid van de transgender, maken de sociale transitie moeilijker en zorgen ervoor dat passende identiteitspapieren buiten bereik van veel transgenders blijven. Verder wekken ze discriminatie en geweld tegen transgenders in de hand

 

Download de Engelse verklaring en de Nederlandse vertaling -->

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
VN verdrag voor de rechten van personen met een handicap
(aangeleverde informatie)
De Tweede Kamer heeft deze week het bovengenoemde verdrag gaat bekrachtigd. Als ook de Eerste Kamer hiermee akkoord gaat moet vanaf 2017 Nederland dat verdrag gaan uitvoeren. Dit verdrag is nodig omdat in veel landen mensen met een of andere vorm van handicap of beperking vaak nog een achterstand hebben in de samenleving. Het gaat over recht op: gelijke behandeling, gelijke toegang, eigen regie en participatie, mobiliteit, inclusief onderwijs, werk en een behoorlijke levensstandaard. Het verdrag brengt een inclusieve samenleving dichterbij. Hoewel genderdysforie niet als een handicap of beperking wordt gezien, zou in bepaalde situaties ook door transgenders een beroep op dit verdrag kunnen worden gedaan. De Nederlandse vertaling van dit verdrag is te vinden op de website www.verdragwaarmaken.nl