Handreiking Transgenderzorg in Gemeenten voor kinderen en jongeren

Onlangs heeft de Kwartiermaker Transgenderzorg de ‘Handreiking Transgenderzorg in Gemeenten (Jeugdzorg)’ uitgebracht.

Iedere gemeente heeft in het kader van de uitvoering van de Jeugdwet de taak goede zorg aan te bieden aan alle inwonende kinderen die deze zorg nodig hebben. Hieronder vallen ook de kinderen met gendervragen. De, door de gemeente gecontracteerde, reguliere zorgaanbieders kunnen de zorg aan gender non-conforme kinderen vaak niet bieden omdat hij te specialistisch is. Deze specialistische zorg wordt in veel gevallen geleverd buiten de regio. Samenwerking met en contracteren door de gemeente is daardoor vaak minder vanzelfsprekend. Bedoeling van deze handreiking is de toeleiding tot en samenwerking tussen gemeenten en gespecialiseerde transgenderzorg te verbeteren.

Binnen het sociaal domein hebben gemeenten sinds 2015 de brede verantwoordelijkheid om passende zorg en ondersteuning te organiseren voor hun inwoners. Deze taken liggen vast in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015), de Participatiewet en de Jeugdwet. Het contracteren van partijen die kinderen met genderproblematiek kunnen ondersteunen werd en wordt nogal eens ‘vergeten’. Door het toenemen van de wachtlijsten, een beperkt aanbod in de directe leefomgeving en het missen van een actueel behandelaanbod, wordt steeds meer de noodzaak gevoeld specialistische hulp voor deze kinderen alsnog in te kopen. Gelukkig zijn voor dit soort uitzonderingen vaak wel middelen gereserveerd. Doordat het aantal kinderen per gemeente met gendervragen vaak beperkt is, net als het aantal gespecialiseerde GGZ-behandelaren, is regionale samenwerking tussen gemeenten en gespecialiseerde behandelaren noodzakelijk .

De handreiking is geschreven voor beleidsmakers, uitvoeringsorganisaties van gemeenten en wethouders die verantwoordelijk zijn voor de portefeuille Jeugdzorg. De handreiking moet de gemeente ondersteunen bij het inkopen van psychologische GGZ-zorg voor kinderen met gender-vragen. De handreiking:

  • Gaat in op de verschillende tussen gender non-conform, genderincongruentie en genderdysforie.
  • Beschrijft de hulp- en zorgvraag en het zorgpad.
  • Gaat in op de taak van de gemeente en geeft de gemeente een aantal aanbevelingen.
  • Geeft een beschrijving van het zorglandschap.
  • Gaat in op de knelpunten in de reguliere zorg bij zorg aan kinderen met gendervragen.

De Handreiking Transgenderzorg in Gemeenten is hier te lezen.

De Kwartiermaker Transgenderzorg heeft deze handreiking opgesteld in het kader van zijn opdracht door Zorgverzekeraars Nederland en het ministerie van VWS. De kwartiermaker heeft daarbij nauw samen gewerkt met het VNG, Movisie en zorgaanbieders Check-in-Coaching, Genderteam Zuid-Nederland en JONX. Transvisie, de gemeente Amsterdam, de gemeente Stichtse Vecht, de Trans Health Clinic en het Nederlands Jeugdinstituut hebben constructieve feetback gegeven tijdens de ontwikkeling van het document.