bestuur-2

Het bestuur van Transvisie bestaat uit:

Maureen van Leeuwen (Voorzitter)

Portefeuille:

 • Pers- en mediacontacten
 • Externe contacten

Vera Adels (Secretaris)

Portefeuille:

 • Secretariële taken bestuur

Justus Eisfeld (Penningmeester)

Portefeuille:

 • Middelen
 • Inclusiviteit

Ruben van der Weijden (Vicevoorzitter)

Portefeuille:

 • Communicatie en jong
 • Inclusiviteit

Carien van Rijn (Algemeen bestuurslid)

Portefeuille:

 • Interne Organisatie
 • Werving en selectie
 • Informatievoorziening
 • Onderling contact

Jeroen Janssen (Algemeen bestuurslid)

Portefeuille:

 • Onderling contact
 • ICT

Vacature (Algemeen bestuurslid)

E-mail:

Portefeuille:

 • fondsenwerving en donateursbeleid

Vacature (Algemeen bestuurslid)

E-mail:

Portefeuille:

 • communicatie

Stichting Transvisie is op 26 maart 2010 opgericht (statuten-2013). Transvisie heeft een aantal kerntaken (wettelijke en statutaire taken) en bedrijfsvoeringstaken.

 • Kerntaken: organiseren van onderling contact, geven van informatie en behartigen van belangen.
 • Bedrijfsvoeringstaken: ondersteunende taken zoals: huisvesting, ICT, vrijwilligersbeleid, fondsen- en donateursbeleid, financiën.

Het bestuur als collectief is verantwoordelijk voor de strategie en het beleid van de organisatie. Kern- en bedrijfsvoeringstaken zijn ondergebracht in portefeuilles. Elk bestuurslid draagt de verantwoordelijkheid voor beleid, uitvoering en verantwoording van de eigen portefeuille. De werkzaamheden binnen een portefeuille worden door of namens de portefeuillehouder uitgevoerd door een of meer vrijwilligers. De portefeuillehouder kan zich (per deelgebied) laten ondersteunen door een coördinator, een commissie, of een of meer vrijwilligers.

Om de visie en missie van Transvisie te realiseren, moeten de kerntaken van Transvisie goed en zorgvuldig worden uitgevoerd. Bij het uitvoeren van deze kerntaken worden vier fasen onderscheiden:

 • Strategische fase: Het bestuur maakt langjarige keuzes op hoofdlijnen, die het uitgangspunt vormen voor beslissingen en keuzes in de beleids- en uitvoeringsfase.
 • Beleidsfase: Het bestuur maakt op aangeven van de betreffende portefeuillehouder korte termijn keuzes.
 • Uitvoeringsfase: De feitelijke uitvoering van beleid en activiteiten.
 • Verantwoordings- en planningsfase: Het bestuur legt aan subsidieverlener, donateurs en vrijwilligers verantwoording af over de uitgevoerde activiteiten in het afgelopen jaar (jaarverslag) en legt een plan voor voor het komende jaar (jaarplan).

Transvisie heeft een Raad van advies die het bestuur gevraagd en ongevraagd advies geeft over strategie en beleid van de organisatie. De leden van de raad van advies vragen gevraagd en ongevraagd aandacht in hun netwerk voor de doelen van Transvisie. Leden van de Raad van Advies werken onbetaald.

De Raad van Advies van Transvisie bestaat uit:

Mick van Trotsenburg

Mick van Trotsenburg is gynaecoloog/endocrinoloog en tot eind 2015 werkzaam geweest als directeur van het Kennis-en Zorgcentrum voor Genderdysforie van het VUmc (Amsterdam UMC). Hij is verbonden aan het Universtätsklinikum St.Pölten-Lilienfeld, internationaal georiënteerd adviseur op het gebied van transgenderzorg en heeft diverse publicaties op het gebied van (transgender)zorg op zijn naam staan. Sinds jaren is Mick lid van het WPATH Standards of Care Revision Committee en daarbinnen de voorzitter van de werkgroep voor het hoofdstuk Overview. Ook verzorgt hij aan het University College Amsterdam jaarlijks college over Gender Incongruentie, Genderdysforie, de sociale situatie van transgenders en over de medische behandelopties.

Alle werkzaamheden bij Transvisie worden uitgevoerd door vrijwilligers. Er werken ca. 90 mensen. Wat ze met elkaar gemeen hebben is hun ervaringsdeskundigheid, hun gevoel van saamhorigheid en hun enthousiasme om mensen te ondersteunen. Meedoen? Kijk op onze pagina ‘vacatures‘. Daar vind je naast de huidige vacatures ook een overzicht van bestaande functies bij Transvisie. Ook een open sollicitatie stellen we op prijs!

De financiële middelen van Transvisie bestaan uit: een subsidie van het fonds PGO (ministerie van VWS), donaties van donateurs en tegenprestaties voor de levering van producten en diensten.

Transvisie heeft de ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Gegevens over de ANBI-status:

Naam Stichting Transvisie centrum voor genderdiversiteit, h.o.d.n. Transvisie
RSIN (Fiscaalnummer) 822264031
Nummer KvK 34388374
Bestuur Zie onder Besturing en Bestuur
Beloningsbeleid Alle werkzaamheden worden uitgevoerd door onbezoldigde vrijwilligers
Beleidsplan Zie onder Jaarplannen
Doelstelling Behartigen van de belangen van personen met een afwijkende genderidentiteit en hun naasten
Verslaglegging Zie onder Jaarverslagen
Financiële verantwoording Zie onder jaarverslagen

De ANBI-status heeft in de praktijk een aantal voordelen voor zowel Transvisie, als voor haar vrijwilligers en donateurs. Organisaties voor goede doelen, met een ANBI status, zijn volledig vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Ze hoeven geen schenkbelasting te betalen over giften of over uitkeringen die zij in het algemeen belang doen. Ze betalen geen erfbelasting over ontvangen erfenissen (bv. als Transvisie is opgenomen in een testament). Een vrijwilliger of donateur die een gift of donatie aan Transvisie doet kan deze meestal aftrekken bij de inkomstenbelasting.

Wat te doen bij klachten?

Transvisie doet haar uiterste best om iedereen die te maken heeft met Transvisie zo goed mogelijk van dienst te zijn. Een klacht zien we als een signaal om onze dienstverlening, communicatie of informatieverstrekking te verbeteren. Daarom horen we het graag als er iets niet goed gaat.

Klacht indienen 

Ben je niet tevreden over onze diensten of activiteiten? 

Heb je geen klacht, maar vragen, opmerkingen of suggesties?  

 • Mail naar info@transvisie.nl  of 
 • Gebruik het contactformulier op de site https://www.transvisie.nl/contact/ 

Ben je vrijwilliger en heb je een klacht? 

Ook als vrijwilliger kun je klachten melden. Bijvoorbeeld over de organisatie van de activiteit(en) waarbij je betrokken bent, grensoverschrijdend gedrag dat je meemaakt of bij bureaucratische frustratie. Aarzel niet en meld dit bij het bestuur: bestuur@transvisie.nl 

We nemen alle klachten serieus en geven je zo snel mogelijk een reactie, uiterlijk binnen 10 werkdagen.