Bestuur en operationele aansturing

Het bestuur

Wende Hulsteijn

Secretaris

Wende (zij/haar) is sinds april 2023 secretaris en aanspreekpunt voor de interne organisatie-, communicatie- en voorlichtingsafdeling binnen het bestuur. Haar ervaring als creatieve communicatie en marketing professional helpen haar de missie van Transvisie te ondersteunen en te versterken.

Rien Kooij

Penningmeester

Rien (hij/hem) is sinds 2023 penningmeester bij Transvisie. Rien heeft meer dan 20 jaar ervaring als Beleidsadviseur subsidies, Financieel beleidsadviseur, Hoofd bedrijfsbureau welzijn en is daarom een zeer waardevolle schakel binnen de boekhouding van Transvisie.

Chris Court

Vrijwilligersbeleid

Chris (zij/haar) is sinds 2023 bestuurslid HRM bij Transvisie. Sinds 2002 is Chris actief in de wereld van loopbaanbegeleiding, Coaching en trainer. Deze functies heeft zij o.a. voor ABN-Amro mogen bekleden. Chris is binnen Transvisie samen met haar team het aanspreekpunt voor alle vrijwilligers als het op HRM gebied aankomt.

Ru Pothoven

Belangenbehartiging

Ru (die/diens) is sinds november 2023 bestuurslid bij Transvisie en sinds december 2022 lid van het team Belangenbehartiging. In diens werk was Ru ook vaak actief als belangen-behartiger. Tegenwoordig nog voor de belangen van dieren. Met diens verleden als directeur van een adviesbureau brengt Ru ook veel managementervaring in het bestuur in.

Denna Sikkema

Contactgroepen & Inclusie

Denna (die/zij) is sinds Mei 2024 bestuurslid bij Transvisie met de portefeuille contactgroepen en inclusie.  Denna is o.a. één van de oprichter van de belangengroep Trans In Eigen Hand. Met het doel de zelfstandigheid van genderdiverse personen te vergroten maakt Denna met trots deel uit van het Transvisie bestuur.

Raad van Advies

Justus Eisfeld

Lid RvA

Justus Eisfeld is sinds april 2022 aangesteld als raadslid van de RvA van Transvisie. Eisfeld is voormalig penningmeester van onze organisatie en als Strategy & Impact Lead werkzaam binnen Hivos. Door Eisfeld zijn kennis binnen de financiële markt is zijn raadgevende rol binnen onze RvA van zeer grote waarde.

Harmen ter Welle

Lid RvA

Harmen ter Welle is sinds 2022 als voormalig bestuurslid belangenbehartiging toegetreden tot de Raad van Advies. Harmen werkt als zelfstandig ondernemer in de gezondheidsbranche. Vanuit Ter Welle & Associes (TW&A) realiseert Harmen samen met geassocieerde professionals en opdrachtgevers doordachte vernieuwingen in ‘health & life sciences’. Rondom thema ‘valuebased healthcare. Verbindt zorgverzekeraars, zorgaanbieders en farmaceutische bedrijven.

Lisa van Ginneken

Lid RvA

Lisa van Ginneken is in juni 2024 toegetreden tot de Raad van Advies. Lisa is voormalig voorzitter van Transvisie en was het eerste transgender Tweede Kamerlid. Met haar uitgebreide bestuurlijke en politieke ervaring, evenals haar uitgebreide netwerk, brengt Lisa een schat aan kennis en expertise mee naar de RvA

Besturing van Stichting Transvisie

Stichting Transvisie is op 26 maart 2010 opgericht (statuten-2013). Transvisie heeft een aantal kerntaken (wettelijke en statutaire taken) en bedrijfsvoeringstaken.

  • Kerntaken: organiseren van onderling contact, geven van informatie en behartigen van belangen.
  • Bedrijfsvoeringstaken: ondersteunende taken zoals: huisvesting, ICT, vrijwilligersbeleid, fondsen- en donateursbeleid, financiën.

Het bestuur als collectief is verantwoordelijk voor de strategie en het beleid van de organisatie. Kern- en bedrijfsvoeringstaken zijn ondergebracht in portefeuilles. Elk bestuurslid draagt de verantwoordelijkheid voor beleid, uitvoering en verantwoording van de eigen portefeuille. De werkzaamheden binnen een portefeuille worden door of namens de portefeuillehouder uitgevoerd door een of meer vrijwilligers. De portefeuillehouder kan zich (per deelgebied) laten ondersteunen door een coördinator, een commissie, of een of meer vrijwilligers.

Om de visie en missie van Transvisie te realiseren, moeten de kerntaken van Transvisie goed en zorgvuldig worden uitgevoerd. Bij het uitvoeren van deze kerntaken worden vier fasen onderscheiden:

  • Strategische fase: Het bestuur maakt langjarige keuzes op hoofdlijnen, die het uitgangspunt vormen voor beslissingen en keuzes in de beleids- en uitvoeringsfase.
  • Beleidsfase: Het bestuur maakt op aangeven van de betreffende portefeuillehouder korte termijn keuzes.
  • Uitvoeringsfase: De feitelijke uitvoering van beleid en activiteiten.
  • Verantwoordings- en planningsfase: Het bestuur legt aan subsidieverlener, donateurs en vrijwilligers verantwoording af over de uitgevoerde activiteiten in het afgelopen jaar (jaarverslag) en legt een plan voor voor het komende jaar (jaarplan).

Alle activiteiten worden uitgevoerd door vrijwilligers. Veelal zijn dit ervaringsdeskundigen, die op de een of andere wijze gerelateerd zijn aan de doelgroep.

Transvisie komt voort uit de werkgroep Transseksualiteit en Genderdysforie die viel onder de Landelijke Vereniging Humanitas. In 2010 heeft Humanitas besloten deze werkgroep niet langer te ondersteunen. De werkzaamheden van deze werkgroep zijn voortgezet door twee verschillende, zelfstandige opererende organisaties: Patiëntenorganisatie Stichting Transvisie en Transvisie zorg (ggz-instelling thans onderdeel van de Parnassia groep).

ANBI-Status

De financiële middelen van Transvisie bestaan uit: een subsidie van het fonds PGO (ministerie van VWS), donaties van donateurs en tegenprestaties voor de levering van producten en diensten.

Transvisie heeft de ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling).

 

Gegevens over de ANBI-status:

NaamStichting Transvisie centrum voor genderdiversiteit, h.o.d.n. Transvisie
RSIN (Fiscaalnummer)822264031
Nummer KvK34388374
BestuurZie onder Besturing en Bestuur
BeloningsbeleidAlle werkzaamheden worden uitgevoerd door onbezoldigde vrijwilligers
BeleidsplanZie onder Jaarplannen
DoelstellingBehartigen van de belangen van personen met een afwijkende genderidentiteit en hun naasten
VerslagleggingZie onder Jaarverslagen
Financiële verantwoordingZie onder jaarverslagen
 

De ANBI-status heeft in de praktijk een aantal voordelen voor zowel Transvisie, als voor haar vrijwilligers en donateurs. Organisaties voor goede doelen, met een ANBI status, zijn volledig vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Ze hoeven geen schenkbelasting te betalen over giften of over uitkeringen die zij in het algemeen belang doen. Ze betalen geen erfbelasting over ontvangen erfenissen (bv. als Transvisie is opgenomen in een testament). Een vrijwilliger of donateur die een gift of donatie aan Transvisie doet kan deze meestal aftrekken bij de inkomstenbelasting.

Klachtenreglement

Wat te doen bij klachten?

Transvisie doet haar uiterste best om iedereen die te maken heeft met Transvisie zo goed mogelijk van dienst te zijn. Een klacht zien we als een signaal om onze dienstverlening, communicatie of informatieverstrekking te verbeteren. Daarom horen we het graag als er iets niet goed gaat.

 

Klacht indienen 

Ben je niet tevreden over onze diensten of activiteiten? 

Heb je geen klacht, maar vragen, opmerkingen of suggesties?  

  • Mail naar info@transvisie.nl  of 
  • Gebruik het contactformulier op de site https://www.transvisie.nl/contact/ 

Ben je vrijwilliger en heb je een klacht? 

Ook als vrijwilliger kun je klachten melden. Bijvoorbeeld over de organisatie van de activiteit(en) waarbij je betrokken bent, grensoverschrijdend gedrag dat je meemaakt of bij bureaucratische frustratie. Aarzel niet en meld dit bij het bestuur: bestuur@transvisie.nl 

We nemen alle klachten serieus en geven je zo snel mogelijk een reactie, uiterlijk binnen 10 werkdagen. 
 

 

Beleid / Spelregels

Deze pagina is op 20 juni 2024 bewerkt.