Persbericht: Onrust rondom ontwikkeling genderzorg.

Noot voor de redactie:

Voor persvragen kunt u contact opnemen met onze voorzitter Maureen van Leeuwen via maureen.vanleeuwen@transvisie.nl of met de redactie via redactie@transvisie.nl

Woensdag 8 september 2021 – Persbericht Transvisie

Aan alle betrokkenen in de transgenderzorg,

Er zijn recent verschillende berichten in de media verschenen met kritiek op de bedrijfsvoering en/of de kwaliteit van zorg en bejegening bij enkele aanbieders van transgenderzorg. We vernemen van verschillende kanten dat hierdoor onrust is ontstaan bij mensen die zorg krijgen bij één van deze aanbieders, of daar op de wachtlijst staan. Die zorgen begrijpen wij als Transvisie goed en we willen laten zien wat we doen om deze zoveel mogelijk weg te nemen.

De Kwartiermaker werkt in opdracht van het ministerie van VWS en Zorgverzekeraars Nederland aan het verbeteren van de toegang tot zorg voor transgender personen. In het kader van deze opdracht hebben zij veel contact met belangenorganisatie Transvisie, zorgaanbieders, de zorgverzekeraars en de bevoegde instanties. Door de vragen rondom de kwaliteit en continuïteit van een van de aanbieders van transgenderzorg is er extra intensief onderling contact. Wij proberen gezamenlijk antwoorden te vinden op de vragen die hierover leven, om meer duidelijkheid te creëren voor alle betrokkenen, de patiënten voorop. En we werken aan goede en meer toegankelijke zorg.

Transvisie heeft begrepen dat de Kwartiermaker hierbij de volgende uitgangspunten meeneemt:

· Zorgaanbieders zijn in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor de informatievoorziening aan mensen die zij onder behandeling hebben of mensen die op een wachtlijst staan. Zij moeten van hun behandelaar horen wat de situatie is en of daarin iets verandert.

· De mensen die in zorg zijn, of wachten op zorg worden niet aan hun lot overgelaten. De situatie dagelijks gemonitord en er wordt bericht gegeven zodra er iets verandert.

· Er wordt zoveel mogelijk afgestemd en gecoördineerd. Om onduidelijkheid en onzekerheid te voorkomen.

· Mocht er een situatie ontstaan waarin het nodig wordt om mensen over te dragen voor een behandeling of het wachten op een behandeling aan een andere zorgaanbieder, dan zullen zorgverzekeraars aan zorgaanbieders vragen dat fair, op basis van nood en op volgorde van aanmelding op de wachtlijst bij de initiële zorgaanbieder te doen. We hebben er vertrouwen in dat ze dat zo goed mogelijk zullen doen zodat aangemelde mensen niet opnieuw onderaan de wachtlijst komen te staan. Zorgverzekeraars nemen de verantwoordelijkheid en zorgen ervoor dat behandelingen gecontinueerd worden en coördineren de eventuele overdracht van cliënten naar andere zorgaanbieders.

· Er wordt in goed overleg proactief gezocht naar plaatsen waar goede zorg geboden kan worden en ondersteuning geboden aan zorgaanbieders die hulp nodig hebben om het aanbod uit te breiden. Dit gebeurt nu ook al.

Bij vragen kunt u zich melden bij uw zorgaanbieder en/of contact opnemen met de afdeling zorgbemiddeling van uw zorgverzekeraar. U kunt ook contact opnemen met Transvisie voor informatie of advies. Bij klachten over de kwaliteit van zorg kunt u zich melden bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

Aan de aanbieders van transgenderzorg die advies of ondersteuning behoeven bij het uitbreiden van hun aanbod van zorg, verzoeken wij contact op te nemen met de Kwartiermaker Transgenderzorg.

Zodra er meer nieuws is, hoort u dat via Transvisie, uw zorgverzekeraar, en/of de Kwartiermaker Transgenderzorg.