Reactie Transvisie op de voortgangsbrief van Minister Kuipers aan de Tweede Kamer.

Utrecht, 28 mei 2022

Op 9 mei stuurde de Minister van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) Ernst Kuipers een voortgangsbrief naar de tweede kamer over de ontwikkeling binnen de transgenderzorg.

De minister opent zijn brief met “De transgenderzorg is een relevant dossier waar ik mij sinds mijn aantreden met veel belangstelling en ook met de nodige zorg in heb verdiept. De lange wachttijden voor toegang tot deze zorg en het effect hiervan op transgenderpersonen en hun naasten baren ook mij zorgen.” 

Het doet ons goed om te lezen dat de minister de situatie in de transgenderzorg als zorgelijk benoemt. Erkenning van de problemen rond onder meer de oplopende wachttijden en de wanhoop die dit veroorzaakt bij alle betrokken geeft urgentie aan het zoeken naar oplossingen. De minister geeft aan dat hij echt stappen wil zetten om te komen tot oplossingen.

De minister gaat in zijn brief in op meerdere punten die ook al door de kwartiermaker in maart 2022 zijn gerapporteerd. Er moet een structureel verbeterplan komen om de wachttijden binnen de transgenderzorg te verminderen. De wens om een deel van de zorg onder te brengen bij de huisartsen wordt door de minister begrepen. De minister zegt hierover “Ik wil de huisartsen die hier interesse in hebben daar dan ook graag bij ondersteunen.”  We juichen deze ontwikkeling als Transvisie toe.

Transvisie heeft vorig jaar een doorbraakplan aangeboden aan de Tweede Kamer met het doel om de wachtlijsten binnen korte tijd te reduceren en herhaling van deze explosieve stijging te voorkomen. In ons doorbraakplan hebben we triage en beknopte indicatiestelling als een van de acht oplossingen aangedragen. Samen met alle betrokken partijen zijn we (zoals de minister op pagina 6 aangeeft) actief in gesprek om triage en centrale wachtlijstregistratie op een hopelijk zeer kort termijn mogelijk te maken. De minister geeft aan “Met het Kennisinstituut heb ik afgesproken dat het onderwerp triage in dit evaluatietraject met prioriteit zal worden opgepakt” Transvisie ziet dit als een essentiële stap om samen met artsen en psychologen te komen tot inhoudelijke afstemming.

Transvisie wordt meerdere keren in de brief van Minister Kuipers genoemd. Wij worden gezien als een belangrijke gesprekspartner. Samen met de kwartiermaker, Zorgverzekeraars Nederland, Zorgaanbieders, Alliantie GGZ Genderzorg en andere betrokken partijen blijven wij intensief samenwerken om de Transgenderzorg in Nederland te verbeteren. Wij allen streven naar hopelijk een spoedige reductie van de wachtlijsten en een positieve ontwikkeling in de beschikbaarheid van zorg aan transgender personen in Nederland.

Als bijlage bij de brief van de heer Kuipers is het meest recente overzicht van wachtlijsten en beschikbare zorgaanbieders toegevoegd. Bekijk deze hier.

Lees dit persbericht als PDF.