Voortgangsbrief Kwartiermaker Transgenderzorg

Regelmatig doet de Kwartiermaker Transgenderzorg verslag van zijn werkzaamheden aan zijn opdrachtgevers en andere betrokken partijen. De laatste keer was dat eind november. In deze brief gaat de kwartiermaker in op:  de reacties op de Toekomstvisie Transgenderzorg, de Handreiking transgenderzorg gemeenten, Updates uit het zorgveld en zijn vervolgacties.

Reacties op de toekomstvisie Transgenderzorg. 18 partijen hebben gereageerd op de door de kwartiermaker in mei gepubliceerde Toekomstvisie Transgenderzorg. De belangrijkste reacties zijn:

  • Noodzaak tot verdere investering in de toegankelijkheid van de transgenderzorg en de wil om netwerkzorg uit te breiden en te verstevigen.
  • Het waar mogelijk verplaatsten van de niet-complexe somatische zorg naar de huisartsen.
  • Een aantal reacties geven een nadere invulling aan de discussie over indicatiestelling en depathologisering.
  • Scheidslijn zorg en emancipatie is erg dun.

Handreiking transgenderzorg in Gemeenten. Doel van deze handreiking is om gemeenten te ondersteunen om psychologische zorg voor transgender kinderen en jongeren goed te organiseren en in te kopen. Deze handreiking is gepubliceerd.

Updates uit het zorgveld: De kwartiermaker gaat in op de stand van zaken rond uitbreidingen binnen het zorgaanbod, netwerkvorming, wachttijden, zorginkoop en zorgbemiddeling.

De opdracht aan de kwartiermaker is inmiddels verlengd in de brief wordt kort ingegaan op de vervolgacties van de kwartiermaker.

De brief van de kwartiermaker, en de aanbiedingsbrief van de minister van VWS aan de Tweede Kamer en de reactie van de minister op de brief van de kwartiermaker zijn hier te lezen.