Informatie > Begrippen

Begrippen

Op deze pagina vind je de omschrijving van veel gebruikte termen en begrippen als gender, transgender, cisgender, etc. Deze begrippen zijn wel aan verandering onderhevig. Soms betekenen de woorden in een ander land toch nog net wat anders. Ook zijn begrippen opgenomen die inmiddels in ongebruik raken of zijn geraakt.

Begrippen

Begrip Omschrijving
Androgyn persoon die zich niet mannelijk en niet vrouwelijk voelt of uit, zich juist mannelijk én vrouwelijk voelt of uit, of iemand die gevoelsmatig tussen beide seksen staat.
Autonome indicatiestelling (autonome beslismodel) psychodiagnostisch traject dat zich beperkt tot het door een deskundige geven van uitgebreide voorlichting en het vaststellen de wilsbekwaamheid van de transgender persoon die een geslachtsaanpassende behandeling wil ondergaan, waarna deze een verklaring ondertekent en in behandeling gaat (In VS bekend als ‘informed consent’) (In NL nog niet toegepast).
Cisgender persoon van wie het biologische geboortegeslacht overeenkomt met de genderidentiteit.
Comorbiditeit het gelijktijdig hebben van twee of meer onafhankelijke aandoeningen of stoornissen (bv. transgenderzijn en autisme, transgenderzijn en ADHD, transgenderzijn en reuma, transgenderzijn en suikerziekte).
Crossdressing het dragen van kleding en aannemen van een genderrol, die in de betreffende cultuur meer past bij die van het andere geslacht.
Cross-sekse hormonen hormonen van het andere biologisch geslacht.
Diagnostische fase fase voorafgaand aan de medische behandeling, waarbij de diagnose ‘genderdysforie’ wordt gesteld.
Geslachtsaanpassende of genderbevestigende behandeling medische behandeling, die het lichaam zo veel mogelijk in overeenstemming moet brengen met de genderidentiteit, en bestaat uit het gebruik van hormonen en/of genderbevestigende operatie(s).
Gender geslacht en met name de sociale geslachtskenmerken.
Genderbevestigende operatie operatie(s) aan primaire en secundaire geslachtsorganen en gezicht waardoor het lichaam zo veel mogelijk in overeenstemming wordt gebracht met de genderidentiteit.
Genderdysforie discrepantie tussen het biologische geboortegeslacht en de genderidentiteit (term wordt vooral nog in een medische context gebruikt).
Genderexpressie wijze waarop iemand zich naar buiten toe presenteert bv. in naamgebruik, kleding, gedrag, haarstijl, stem.
Genderidentiteit diepgevoelde, persoonlijke overtuiging al dan niet te behoren tot een bepaald geslacht: man of vrouw, beide of geen van beide.
Gender incongruentie discrepantie tussen het biologische geboortegeslacht en de genderidentiteit (term in ICD 11).
Gender niet-conform genderidentiteit, genderrol en/of genderexpressie wijken af van wat in een bepaalde tijd of cultuur als ‘normaal’ wordt gezien bij een bepaalde biologische sekse.
Genderqueer persoon van wie de genderidentiteit en/of de genderrol niet overeenkomt met de binaire indeling man en vrouw.
Genderteam multidiciplinair team voor de medische behandeling van transgender mensen, dat bestaat uit meerdere specialismen zoals: psychologen, psychiaters, endocrinologen, gynaecologen, plastisch chirurgen, KNO-artsen, seksuologen. Dit team behoeft zich niet per sé in één ziekenhuis te bevinden.
Interseksueel persoon bij wie zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtskenmerken aanwezig zijn.
Multidiciplinaire indicatiestelling psychodiagnostisch traject door psychologen, dat is gericht op, en onlosmakelijk deel uitmaakt van, de geslachtsaanpassende behandeling. Diagnosestelling en besluit tot behandeling worden genomen door het multidiciplinaire team in collegiaal verband.
Non-binair iemand die zich niet exclusief identificeert als man of vrouw.
Peer-review indicatiestelling diagnosestelling door psychologen of psychiaters in collegiaal verband (vier ogen principe), die een samenwerkingsverband hebben met artsen in NL of daarbuiten voor het uitvoeren van de geslachtsaanpassende behandeling.
Sekse/geslacht het, bij geboorte vastgestelde of na geslachtsaanpassing aangenomen geslacht.
Sociale transitie fase waarin de transgender mens volledig gaat leven in de rol van het gewenste geslacht.
Trans aan gene zijde, aan de andere kant, over de grens.
Transgender term voor iemand wiens genderidentiteit niet overeen komt met het geboortegeslacht.
Transgender kind/jongere kind/jongere dat/die een ontwikkeling doormaakt die niet overeen komt met het geboortegeslacht.
Transgender persoon/mens transgender vrouw, transgender man of iemand die zich identificeert met beide geslachten, of met geen van de twee, of met iets totaal anders dan de concepten ‘man’ of ‘vrouw’.
Transgender Netwerk Nederland (TNN) samenwerkingsverband van (belangen)organisaties voor transgender personen, dat zich inzet voor een genderdiverse samenleving, emancipatie van transgender personen en hun omgeving en bestrijding van discriminatie van transgender personen.
Transitie alle interventies en acties die nodig zijn om de overgang te maken van het ene naar het andere geslacht.
Trans man/jongen

Transgender man/jongen

persoon met een (overwegende) mannelijke genderidentiteit, ondanks dat deze bij de geboorte als ‘vrouwelijk’ is geregistreerd.
Transseksueel iemand van wie de genderidentiteit niet overeenkomt met het biologische geslacht en bij wie de behoefte bestaat aan geslachtsaanpassende behandeling (term wordt in NL als verouderd gezien, term wordt in USA ook wel gebruikt voor iemand die een transitie heeft ondergaan).
Transvisie landelijke patiëntenorganisatie voor transgender volwassenen, jongeren en kinderen en hun naasten, die zich richt op onderling contact, informatievoorziening, voorlichting en belangenbehartiging.
Transvisie Zorg landelijke GGZ organisatie, onderdeel van de Parnassia groep, die psychische en psychosociale hulpverlening biedt aan mensen met genderidentiteitsvragen en genderdysforie. Het aanbod voor volwassen transgenders is ondergebracht bij PsyQ Amsterdam, het aanbod voor kinderen/jongeren bij Youz Zaandam.
Trans vrouw/meisje

Transgender vrouw/meisje

persoon met een (overwegende) vrouwelijk genderidentiteit, ondanks dat deze bij de geboorte als ‘mannelijk’ is geregistreerd.
Travestiet iemand die uiting geeft aan zijn genderexpressie door zich deels, of volledig en soms, tot regelmatig te kleden als persoon van het andere geslacht. Doorgaans is een travestiet tevreden met zijn of haar biologische geslacht.

Genderkoekje uitgelegd

Uitleg van begrippen in filmpjes of artikelen

De begrippen worden ook duidelijk uitgelegd in een aantal (Engelstalige) filmpjes of artikelen:

Was de informatie op deze pagina nuttig?

Dagelijks staan meer dan 100 transvisie vrijwilligers belangeloos klaar voor onze doelgroep. Via onze contactgroepen, individuele gesprekken, infopunt, voorlichting maar ook via onze belangenbehartiging. Met jouw donatie kunnen wij nog meer betekenen voor onze doelgroep en transgenderzorg sneller toegankelijker maken.