Belangenbehartiging

Wat kan Transvisie voor transgender personen betekenen?

Collectieve belangenbehartiging.

Collectieve belangenbehartiging houdt in dat Transvisie opkomt voor de belangen van de totale doelgroep. Dat gaat over de algemene zaken die voor alle transgender personen belangrijk zijn, zoals regels die gelden voor behandelingen. Dat opkomen voor de belangen gebeurt in gesprek met verschillende partijen die zich bezighouden met de behandeling van en het beleid rondom transgender personen. Dat zijn verzekeraars, toezichthouders, genderteams, andere behandelaars en de overheid. Het gaat om regionale en landelijke overleggen. In de gesprekken en overleggen stelt Transvisie vragen aan die organisaties en de politiek over probleemsituaties of over zaken die anders geregeld zouden moeten worden voor transgender personen. 

Transvisie informeert overheid, zorgverzekeraars en andere betrokken organisaties over de problemen die transgender mensen en hun naasten ervaren. Door hier steeds aandacht voor te vragen, blijft de doelgroep in beeld en blijft de kennis hierover op peil bij de mensen die belangrijke besluiten nemen rondom transgender personen. Transvisie probeert ook deze beleidsmakers ervan te overtuigen dat er geld en capaciteit nodig is voor voldoende begeleiding en behandeling.

Waarover wordt gesproken in de overleggen?

Transvisie overlegt regelmatig met verschillende organisaties zoals zorgverleners, zorgverzekeraars en overheden. Bij deze gesprekken houdt Transvisie vast aan de volgende uitgangspunten:

 • De transgender mens staat centraal. 
 • De transgender mens wordt respectvol benaderd en wordt aangesproken in het wensgeslacht. 
 • Zorgverleners werken niet als poortwachter, maar als ondersteuner tijdens het traject. 
 • Decentrale behandeling waar mogelijk, centrale behandeling waar nodig. 
 • Maatwerk is van belang, waarbij de keuze van de transgender mens centraal staat. 
 • Uitbreiding van en samenwerking binnen de transgenderzorg wordt nagestreefd. 
 • Wachttijden zijn zo kort mogelijk. 
 • Waar nodig verder verbeteren van de vergoeding van de verschillende behandelingen. 
 • Verminderen van beperkend beleid voor operaties, zoals BMI-beleid. 

Deze uitgangspunten zijn belangrijk voor Transvisie, dat wil helaas niet zeggen dat andere partijen dit direct herkennen en meenemen in hun beleid.

Organisaties waarmee we regelmatig overleggen.

Hieronder zie je de logo’s van verschillende partijen waarmee Transvisie in gesprek gaat. In het algemeen gaat het om genderteams en andere gespecialiseerde behandelaars, betrokken ministeries en beleidsmakers, zorgverzekeraars, toezichthouders, zusterorganisaties van Transvisie, de WPATH en EPATH.

Klachten over de zorg.

Sinds 2017 geldt de Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Volgens deze wet moet elke zorgverlener (tandarts, huisarts, ziekenhuis etc.) een klachtenfunctionaris hebben en aangesloten zijn bij een geschillencommissie. Zorgverleners moeten informatie over hun klachtenregeling ook op hun website zetten. 

Patiënten met een klacht kunnen gratis terecht bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris van de zorgaanbieder. Deze kan bemiddelen, de klacht behandelen en hierover een advies uitbrengen aan de zorgverlener. Is de klacht hiermee opgelost, dan is het klaar. Zo niet, kijk dan eens naar de mogelijke vervolgstappen op de website van Kies Beter.nl. Ook kun je je klacht melden bij het Landelijk Meldpunt Zorg. Daar wordt geluisterd naar je klacht, worden je vragen beantwoord en krijg je advies over eventuele vervolgstappen. 

Ben je niet tevreden met de geboden oplossing? Dan kun je van je klacht een geschil maken. Dat leg je voor aan de onafhankelijke geschilleninstantie waarbij de zorgverlener is aangesloten. Die instantie doet een uitspraak waar beide partijen zich aan moeten houden. Je kunt er ook voor kiezen naar de rechter te stappen. 

Transvisie hoort het graag van je, wanneer je klachten hebt over bijvoorbeeld het zorgtraject voor transgender personen of over de manier waarop je bent behandeld. Meld je klacht bij Transvisie per email of per brief,  zie contactgegevens. 

Let op: Transvisie verzamelt de klachten en legt ze vast. Transvisie onderneemt niet uit jouw naam actie en zorgt er dus nietvoor dat je klacht behandeld of afgehandeld wordt. Wat Transvisie dan wel doet met de gemelde klachten? Transvisie benoemt ze geanonimiseerd in de overleggen met beleidsmakers, zorgverleners en zorgverzekeraars en kan dan aangeven of een klacht een enkele keer of juist vaker voorkomt. Hiermee wil Transvisie bereiken dat de zorg aan transgender personen wordt verbeterd. De gegevens over jouw klacht worden dus alleen daarvoor gebruikt. 

Individuele belangenbehartiging

Individuele belangenbehartiging is gericht op het opkomen voor de belangen van één specifiek persoon. Dat gaat over persoonlijke zaken zoals hulp bij een meningsverschil met je hulpverlener, werkgever, uitkeringsinstantie of zorgverzekeraar. Transvisie helpt je met informatie en doorverwijzing, maar heeft helaas niet voldoende mensen beschikbaar om je individueel te begeleiden.

De mogelijkheid bestaat dat je voor, tijdens of na je transitie ‘vastloopt’. Transvisie kan dan het volgende voor je doen: 

 • veel informatie geven op deze website, inclusief voorbeeldbrieven die je kunt gebruiken; 
 • antwoord geven op veel vragen, zie contactgegevens
 • doorverwijzen naar andere organisaties of instanties; 
 • doorverwijzen naar juridische ondersteuning (bureaus voor rechtshulp, juridisch loket of advocaat). 

 

Deze pagina is op 7 april 2024 bewerkt.