Werkzaamheden > Belangenbehartiging

Belangenbehartiging

Collectieve belangenbehartiging

Bij collectieve belangenbehartiging treedt Transvisie op voor en namens de doelgroep om geconstateerde knelpunten aan de orde te stellen bij overheid, verzekeraars, toezichthouders, genderteams en andere behandelaars.

Transvisie behartigt de belangen van transgender mensen en hun directe omgeving door deel te nemen aan tal van landelijke en regionale overleggen, door aan organisaties of de politiek vragen te stellen over onderwerpen die in de praktijk tot problemen leiden, of die in het belang van de doelgroep anders zouden moeten zijn.

Een belangrijk punt is de zichtbaarheid van en kennis over transgender mensen bij politiek, verzekeraars en andere organisaties die bij het beleid betrokken zijn. Als degenen die over het beleid moeten beslissen, geen kennis hebben over transgender mensen, dan kunnen ze daar ook nooit de goede besluiten over nemen. Daarom informeert Transvisie overheid, zorgverzekeraars en andere betrokken organisaties over de problematiek die transgender mensen en hun naasten ervaren. Daarnaast tracht Transvisie beleidsmakers ervan te overtuigen dat er voldoende geld en capaciteit nodig is voor begeleiding en behandeling.

Uitgangspunten bij overleggen

Transvisie voert structureel overleg met tal van organisaties als zorgverleners, zorgverzekeraars en overheden. Bij deze gesprekken hanteert ze de volgende uitgangspunten:

 • De transgender mens staat centraal.
 • De transgender mens wordt op respectvolle wijze bejegend en wordt aangesproken in het wensgeslacht.
 • De transgender mens wijst zelf een coach aan die hem het hele zorgtraject begeleidt.
 • De keuze van de transgender mens staat centraal.
 • Psycholoog werkt niet als gatekeeper, maar als ondersteuner tijdens het traject.
 • Decentrale behandeling waar mogelijk, centrale behandeling waar nodig.
 • Maatwerk, waarbij de keuze van de transgender mens centraal staat is het uitgangspunt.
 • Uitbreiding van en samenwerking binnen de transgenderzorg.
 • Wachttijden zijn zo kort mogelijk.
 • Waar nodig verder verbeteren van de vergoeding van de verschillende behandelingen.
 • Verminderen van beperkend beleid voor operaties, zoals BMI-beleid.

Deze uitgangspunten zijn belangrijk voor Transvisie, dat wil helaas niet zeggen dat ze overal direct omarmd en doorgevoerd worden.

Organisaties waar we regelmatig mee overleggen

 • genderteams van het Amsterdam UMC en UMC Groningen;
 • andere behandelaars die gespecialiseerd zijn in genderdysforie;
 • betrokken ministeries en beleidsmakers;
 • zorgverzekeraars;
 • toezichthouders als: Zorginstituut Nederland (ZiN), Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA);
 • zusterorganisaties als: TNN, COC, Ieder(In), Rutgers, Centrum voor genderdiversiteit, Stichting Transman, etc.
 • WPATH, EPATH.

Klachten over de zorg.

Sinds 2017 is de Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) van kracht. Op basis van deze wet moet elke zorgverlener (tandarts, huisarts, ziekenhuis, etc.) een klachtenfunctionaris hebben en aangesloten zijn bij een geschillencommissie. Patiënten met een klacht kunnen gratis terecht bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris van de zorgaanbieder. Deze kan bemiddelen, de klacht behandelen en hierover een advies uitbrengen aan de zorgverlener. Is de klacht hiermee opgelost, dan is het klaar. Zo niet, kijk dan eens naar de mogelijke vervolgstappen op de website van Kies Beter.nl. Ook kun je je klacht melden bij het Landelijk Meldpunt Zorg. Deze bieden je een luisterend oor, beantwoorden vragen en adviseren over eventuele vervolgstappen.

Ben je niet tevreden met de geboden oplossing, dan kun je van je klacht een geschil maken en dat voorleggen aan de onafhankelijke geschilleninstantie waarbij de zorgverlener is aangesloten. Die instantie doet een uitspraak, waar beide partijen zich aan moeten houden. Je kunt er ook voor kiezen naar de rechter te stappen.

Zorgverleners moeten informatie over hun klachtenregeling op hun website zetten.

Transvisie hoort het graag van je, wanneer je klachten hebt over bv. het zorgtraject voor transgender mensen of over de wijze waarop je bent behandeld. Klachten kunnen worden gemeld bij Transvisie per email of per brief, zie contactgegevens.

Let op: klachten worden alleen geadministreerd. Gegevens worden alleen gebruikt waarvoor je ze aanlevert. Klachten worden door Transvisie niet behandeld of afgehandeld. Transvisie neemt niet uit jouw naam actie. Wat doet Transvisie dan wel met de gemelde klachten? Transvisie kan de klachten geanonimiseerd benoemen in haar overleggen met beleidsmakers, zorgverleners en zorgverzekeraars om daarmee te bereiken dat de zorg aan transgender personen wordt verbeterd. Het melden van klachten geeft Transvisie duidelijkheid of een klacht structureel, of incidenteel voorkomt.

Individuele belangenbehartiging

Bij individuele belangenbehartiging gaat het om het behartigen van de belangen van een individu, indien er bijvoorbeeld een verschil van mening is met een hulpverlener, een werkgever, een uitkeringsinstantie, een zorgverzekeraar, enz.

De mogelijkheid bestaat dat je voor, tijdens of na je transitie ‘vast’ loopt. Transvisie kan dan het volgende voor je doen:
 • veel informatie op deze website, inclusief voorbeeldbrieven die je kunt gebruiken;
 • antwoord geven op veel vragen, zie contactgegevens;
 • doorverwijzen naar andere organisaties of instanties;
 • doorverwijzen naar juridische ondersteuning (bureaus voor rechtshulp, juridisch loket, of advocaat).
 • Transvisie heeft helaas niet de menskracht om iemand individueel te begeleiden bij problemen met zorgverzekeraars of behandelaars.