Debat in de Tweede Kamer over toekomstvisie transgenderzorg levert drie goede moties op!

Vandaag (25-2) heeft de Kamer gedebatteerd met minister van Ark voor Medische Zorg over de Toekomstvisie Transgenderzorg.  Het debat is een vervolg op eerder gehouden schriftelijk overleg. Tijdens dat debat zijn een drietal moties aangenomen. 

Als je als transgender persoon een medische behandeling wil om je lichaam aan te laten sluiten bij wie je bent, dan wil je naar een arts. Toch moet je nu eerst naar een psycholoog, die na uitgebreid psychologisch onderzoek bepaalt of je wel door mag naar de medische behandeling. Dat is stigmatiserend, inefficiënt en staat haaks op het fundamentele recht op zelfbeschikking. De eerste motie van Vera Bergkamp (D66) heeft de intentie deze situatie te veranderen. In de motie wordt de regering opgeroepen de betrokken beroepsverenigingen te vragen om bij de evaluatie van de Kwaliteitsstandaard Transgenderzorg Somatisch aandacht te besteden aan de ontwikkelingen en mogelijkheden met betrekking tot de depathologisering van genderincongruentie en daarbij ook te kijken naar:

  • de psychische evaluatie als voorwaarde voor de indicatiestelling voor somatische transgenderzorg;
  • de triage criteria om snel te kunnen bepalen wanneer een uitgebreide psychische evaluatie wel of niet is aangewezen;
  • en in hoeverre depathologisering de norm is of kan worden in hun richtlijnen.

Een en ander betekent dat zorgaanbieders moeten gaan werken met een snelle toets (een zogenaamde triage) om mensen te vinden die wél baat hebben bij een nader psychologisch onderzoek. De rest kan dan sneller doorstromen. Deze motie is met grote meerderheid aangenomen.

Een andere motie van Vera Bergkamp betreft het in gesprek gaan van de regering met het VNG over jongeren met genderissues. In de motie wordt overwogen dat in november 2020 de Handreiking Transgenderzorg voor gemeenten is verschenen, met als doel gemeenten te ondersteunen om psychologische zorg voor kinderen en jongeren met genderissues op een goede manier te organiseren en in te kopen. In de praktijk blijken daar problemen te bestaan. Het VNG moet gemeenten aansporen voortvarend aan de slag te gaan met de aanbevelingen uit deze handreiking zodat zorg voor kinderen en jongeren met genderissues op een goede manier wordt georganiseerd en ingekocht. Ook deze motie is met grote meerderheid van stemmen aangenomen.

De derde motie van Bergkamp (D66) en Renkema (Groen links) vraagt de regering in gesprek te gaan met zorgaanbieders en zorgverzekeraars  om het aanbod van zorg aan te laten sluiten op de vraag. In de motie wordt geconstateerd dat de vraag naar transgenderzorg in één jaar tijd met 42% is
gestegen waardoor de wachtrijen fors zijn toegenomen. Indieners constateren dat de realisatie van zorgcapaciteit mogelijk achterblijft bij de
inkoop van zorg en dat alleen voldoende zorgaanbod de wachttijden kan terugdringen. Indieners zijn van mening dat de minister verantwoordelijk is voor voldoende zorgaanbod. daarom wordt de regering gevraagd in gesprek te gaan om het zorgaanbod te vergtoten. Ook deze motie is met grote meerderheid aangenomen.