onderlingcontact_transanders

Let op: Als gevolg van COVID-19 zijn er nog steeds wijzigingen in de uitvoering van onze bijeenkomsten. Voor sommige bijeenkomsten is er een online alternatief. Kijk in de agenda of informeer bij de groep.

TransAnders is een open gespreksgroep voor mensen die zich niet thuis voelen in de gangbare genderhokjes en die zoekende zijn en vragen hebben over hun genderidentiteit. Binnen deze groep blijkt er vooral behoefte te zijn aan het uitwisselen van ervaringen. Hoe om te gaan met je ‘ergens tussenin’ genderidentiteit in het dagelijkse leven. Vanuit deze ervaringen en vragen die leven gaat het gesprek de diepte in. Zelfontplooiing en veiligheid staan centraal.

TransAnders organiseert regulier haar bijeenkomsten in Nieuwegein en in Groningen. In Groningen gelijktijdig met de bijeenkomsten van Genderhome Groningen. Voorafgaand aan je eerste bezoek kun je, als je daar behoefte aan hebt, informatie opvragen, of wat meer over jezelf vertellen. Neem gerust contact met ons op.

Behalve transgender mannen en vrouwen, die duidelijk ervaren dat hun genderidentiteit niet overeenkomt met het geboortegeslacht en daar wat aan willen doen, zijn er ook mensen die zich in meerdere of mindere mate genderincongruent voelen, maar niet dusdanig dat ze een (volledige) geslachtsaanpassing overwegen. Sommigen hebben wel de behoefte om een gedeeltelijke fysieke aanpassing te doen, anderen hebben die behoefte helemaal niet. Het merendeel voelt zich tussen beide seksen in, maar de mate waarin kan bij eenieder aanzienlijk verschillen. Ze voelen zich noch man noch vrouw, of tegelijkertijd beide, ofwel transgender, tussengender, intergender, non binair, genderfluide, androgyn, pangender, …..

Deze mensen ervaren hun genderincongruentie vaak als een intens storende omstandigheid, die het dagelijks functioneren danig onder druk kan zetten. Want hoe geef je invulling aan wat je ten diepste als jouw eigen unieke genderidentiteit ervaart in een binaire samenleving, die vooralsnog gebaseerd is op de hokjes ‘man’ en ‘vrouw’?

TransAnders
Frequentie Maandelijkse bijeenkomsten
Wanneer 3e zaterdag van de maand
Tijden 14:00 – 17:00 uur, inloop: vanaf 13.45 uur
Locatie De Dansfabriek, Hildo Kropstraat 8, 3431CC, Nieuwegein

 

TransAnders
Frequentie Maandelijkse bijeenkomsten
Wanneer 2e zondag van de maand
Tijden 14.30 – 17:00 uur, inloop vanaf 14.00, gezamenlijke uitloop met de bezoekers van Genderhome Groningen tot 18.00 uur
Locatie Akerkhof 22, Groningen

Let op: Als gevolg van COVID-19 zijn er nog steeds wijzigingen in de uitvoering van onze bijeenkomsten. Voor sommige bijeenkomsten is er een online alternatief. Kijk in de agenda of informeer bij de groep.

Er wordt gewerkt met maandelijks te bepalen thema’s. Uitgangspunt is dat de groepsleden zelf bepalen waar het tijdens de bijeenkomst over gaat.

De groep wordt begeleid door ervaringsdeskundige, vrijwillige begeleiders.

Transvisie is er voor iedereen. Wij vinden het belangrijk dat alle trans personen en hun naasten een bijeenkomst kunnen bezoeken als zij daar behoefte aan hebben. Transvisie vergoedt de reiskosten naar en van een bijeenkomst aan bezoekers met een laag inkomen, die de kosten niet zelf kunnen betalen en die de kosten ook niet vergoed krijgen van een andere instantie (gemeente, zorgverzekering, etc.). Transvisie is daarvoor aangewezen op donaties.

Vergoeding vindt in principe plaats op basis van OV-kosten. Van mensen die redelijkerwijs geen gebruik kunnen maken van het OV worden de autokosten vergoed op basis van een bepaald bedrag per km. en evt. de parkeerkosten.

Een bezoeker die hiervoor in aanmerking wil komen vraagt aan een begeleider van de groep het ‘Declaratieformulier bezoeker’ en vult dit formulier volledig in. Op het formulier geeft de bezoeker met een vinkje aan dat deze zonder vergoeding het zich niet of alleen met moeite had kunnen veroorloven om naar de groep te komen. Er hoeven geen bewijsstukken van laag inkomen of uitleg te worden bijgevoegd. We vertrouwen op de eigen inschatting van de bezoeker. Op die manier hopen we mensen tegemoet te komen die het echt nodig hebben.

De bezoeker stuurt het formulier per keer per e-mail aan penningmeester@transvisie.nl., of per post aan Transvisie, t.a.v. Penningmeester, Niasstraat 1, 3531 WR Utrecht.

Tijdens de bijeenkomsten zijn onze omgangsregels-2021 van toepassing.

Voor uitgebreidere informatie, die specifiek bedoeld is voor bezoekers en belangstellenden, kun je je abonneren op de nieuwsbrief van TransAnders. Dat kan via het e-mailadres transanders@transvisie.nl. De algemene nieuwsbrieven van Transvisie staan op deze website pagina nieuwsbrieven.

Achtergrondinformatie is te vinden op onze pagina ‘Transitie‘ en specifiek op onze pagina ‘Genderzoekend, transgender en non-binair‘, maar ook op de pagina’s boeken en film tips en persoonlijke ervaringen.

E-mail transanders@transvisie.nl
Algemeen nummer Transvisie zie contactgegevens
17