Als transgender persoon jezelf verzekeren.

Vergoedingen vanuit je zorgverzekering voor transgender personen.

Voor de vergoeding van de behandelingen van de medische transitie zie onze pagina zorgverzekering-vergoedingen.

Sommige behandelingen en vergoedingen zijn, omdat daar wel eens problemen bij voorkomen, uitgebreider uitgewerkt de pagina zorgverzekering – vergoedingen. Bij een aantal onderwerpen staan ook voorbeeldbrieven opgenomen.

Vergoeding vanuit de Belastingdienst.

Veel genderbevestigende behandelingen vallen onder de basisverzekering. Maar op een aantal behandelingen kan wel het eigen risico van toepassing zijn. Sommige behandelingen moeten zelf betaald worden. Ziektekosten die zelf betaald moeten worden, kunnen onder voorwaarden als aftrekpost worden afgetrokken bij de inkomstenbelasting. Vrijwel alle ziektekosten die iemand zelf moet betalen zijn aftrekbaar! Bij een laag inkomen is het verstandig om, bij hoge zelf betaalde ziektekosten, toch een belastingaangifte voor de inkomstenbelasting te doen. Je kunt daarbij geholpen worden door bv. de vakbond of het belastingkantoor. Zie ook onze pagina ‘via belastingaftrek en via de gemeente’.

Als je een laag inkomen hebt en hoge kosten moet maken, kom je misschien ook in aanmerking voor bijzondere bijstand. Deze kun je aanvragen bij de gemeente waar je woont.

Problemen met je zorgverzekeraar over vergoedingen?

Vraag bij problemen met de zorgverzekeraar om een vast aanspreekpunt bij je verzekeraar. Vraag naar iemand die bereid is om zich te verdiepen in de behandeling die een transgender persoon ondergaat. Het is heel vervelend om elke keer weer bij de klantenservice uit te moeten leggen waarover het gaat.

Het komt regelmatig voor dat een behandeling door een zorgverzekeraar wordt afgewezen. Wat kun je dan doen? In eerste instantie vraag je nadere uitleg en geef je aan dat je je niet niet kunt verenigen met het door de verzekeraar ingenomen standpunt en waarom je dat niet kunt.

Daarna kun je door middel van een brief formeel bezwaar maken tegen de uitspraak (je kunt daarvoor onze voorbeeldbrieven per behandeling gebruiken, pas ze wel aan, aan jouw specifieke situatie!). Beschrijf jouw specifieke situatie en onderbouw je bezwaar zo goed mogelijk met bijvoorbeeld de uitspraken van het Zorg Instituut Nederland (ZiN) of met andere officiële uitspraken van bv. een rechtbank, de SKGZ, etc. Let op: er is meestal een beperkte termijn waarbinnen je bezwaar moet maken (dat geldt ook voor verdere procedures die je zou willen voeren). Zorg dat je van te van te voren weet wat deze (bezwaar)termijnen zijn, zodat je alle tijd volledig kunt benutten en eventueel niet te laat bent.

Levert het bezwaar bij de verzekeraar geen oplossing op, dan zijn er verschillende mogelijkheden:

  • Je kunt een afspraak maken bij een bureau voor Rechtshulp om je te laten helpen.
  • Je kunt je rechtsbijstandsverzekering vragen je te helpen.
  • Je kunt een advocaat in de arm nemen en het geschil voorleggen aan de burgerlijk rechter. Mogelijk kom je in aanmerking voor een toevoeging via de Raad voor Rechtsbijstand als je zelf de advocaat niet kunt betalen. We adviseren een advocaat te zoeken die bekend is met transgender of LHBT zaken. Er staan er een aantal op onze pagina aanpassen officiële documenten.
  • Je kunt het geschil voorleggen aan de SKGZ (Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen). Een nadeel van een beroep via SKGZ is dat de SKGZ een actieve medewerking van de verzekeraar niet kan afdwingen. De verzekeraar kan traineren en medewerking ontwijken. De SKGZ stelt de door de verzekeraar gekozen DBC / declaratiecode niet ter discussie en vaak is juist deze declaratiecode een geschilpunt.

De Transgenderwet en verzekeren.

Op basis van de Transgenderwet kan een transgender persoon zijn geslacht op de geboorteactie en in de basisregistratie Personen (BRP) laten wijzigen. Daarna wijzigt ook het geslacht bij de verzekeraar.

N.B.: Transvisie bereikte berichten dat sommige zorgverzekeraars hun cliënten afraden een geslachtswijziging in de BRP te laten doorvoeren voordat de geslachtsveranderende operatie heeft plaatsgevonden. Transvisie heeft daarop vragen gesteld aan Zorgverzekeraars Nederland (ZN), de koepelorganisatie van de zorgverzekeraars. Hierop is het volgende antwoord ontvangen: ‘Hoewel het streven van deze zorgverzekeraars is om problemen met vergoedingen te voorkomen en het advies daarmee goed bedoeld is, is hun handelen niet conform de intentie van de Transgenderwet’. ZN adviseert haar leden, de zorgverzekeraars, om de vergoeding dan ook niet te koppelen aan het in het BRP vastgelegde geslacht, maar aan de aard van de problematiek, waarbij de behandelingen zijn bedoeld om de genderdysforie te helpen oplossen. De zorgverzekeraar en de verzekerde moeten er alert op zijn dat behandelingen die automatisch kunnen worden aangevraagd, ook automatisch kunnen worden afgewezen, als het BRP niet aan de feitelijke status van de geslachtsverandering is gekoppeld. In dat geval zal een afgewezen behandeling wellicht opnieuw moeten worden aangevraagd met een nadere toelichting, waarna herbeoordeling plaatsvindt.

De gewenste aanspreekvorm vanuit de zorgverzekeraar.

De zorgverzekeraar moet het wensgeslacht en niet het geboortegeslacht gebruiken in de correspondentie naar de cliënt.

Het College van de Rechten van de Mens heeft geoordeeld dat het niet gebruiken van het wensgeslacht door een zorgverzekeraar discriminatie is. In een door het college beoordeelde zaak discrimineert Univé een transgender vrouw door haar als man te blijven registreren. De vrouw staat in de Basis Registratie Personen (BRP) geregistreerd als man en de zorgverzekeraar past haar administratie hierop aan. Elke brief van de zorgverzekeraar confronteert de vrouw ermee dat zij niet wordt erkend als vrouw. Discriminatie van transgender personen is verboden op grond van de wetgeving over gelijke behandeling. Door gebruik te maken van het geslacht dat in de BRP staat vermeld, erkennen organisaties het daadwerkelijke geslacht van transgender personen niet. Transgender personen kunnen hierdoor niet hun geslachtsverandering in hun zakelijke en persoonlijke leven laten doorwerken. Univé heeft niet onderbouwd dat de koppeling met het BRP-bestand noodzakelijk is nadat de identiteit van een verzekerde is vastgesteld, of voor een goede dienstverlening. Verder heeft de zorgverzekeraar niet gezocht naar alternatieven, zoals alleen de voorletters van de verzekerden op de brieven vermelden. Daarom is het College van oordeel dat Univé de vrouw discrimineert. De uitspraak is te vinden op de website van het College van de Rechten voor de Mens